• slider image 214
 • slider image 215
 • slider image 216
 • slider image 217
 • slider image 218
 • slider image 219
 • slider image 220
 • slider image 221
 • slider image 222
 • slider image 223
 • slider image 224
 • slider image 225
 • slider image 226
 • slider image 227
 • slider image 228
 • slider image 229
 • slider image 230
 • slider image 231
 • slider image 232
:::
協會章程

本會第八屆理監事會及秘書處名錄

理 事 長

榮  譽
理事長

榮  譽
理事長

榮  譽
理事長

名  譽
理事長

   

 

曾應鉅

謝新曦

府佩琯

歐陽昭勇

林水吉

   

 

 

常務理事

常務理事

常務理事

常務理事 常務理事

常務理事

常務理事

 

張助道

尤若弘

蘇銘銓

鍾永貴

隆文霖

劉文宏

彭紹武

 

理  事

理  事

理  事

理  事

理  事

理  事

理  事

理  事

劉育修

吳家惠

羅照二

薛淳方

楊政文

洪二中

孫瑞忠

丁國桓

理  事

理  事

理  事

理  事

理  事

理  事

理  事

理  事

陳炳芳

戴國輝

莊憲源

歐鴻祥

吳俊德

黃奐舜

林育首

張淑玲

理  事

理  事

理  事

理  事

理  事

理  事

理  事

理  事

楊隆富

黃慶文

施長和

張冠正

 

耿仕榮

李團高

陳月梅

理  事

理  事

理  事          

伍安慶

沈義文

蔡麗慧          
 

常務監事

常務監 事

常務監 事

         

吳三嘉

于錦鳳

陳卉錦

         

監事

監 事

監 事

監 事

監 事

監 事

監 事

監 事

王茂宗

陳美杏

段清正

蔡金長

楊昇翰

葉佩雯

楊朝鈞

黃貴華

 

秘書長

副秘書長

副秘書長

  公關處 處長 副處長

 

 

鐘明仁

謝唯望

    徐寅勝 莊憲源

 

專職秘書

專職秘書

專職出納

兼職資訊組

 

 

 

 

楊立群

黃泓瑋

許慧萍

吳宗昌

 

 

   

               
總執行長 南區執行長 中區執行長 北區執行長 東區執行長    

 

潘志榮 林榮男 武浪 張助道 黃東益      
(副)鄭義文

(副)賴祈君

(副)林柏祥 (副)林明春

 

   

 

往前
歷任理事長
Top of contents 往下
本會歷年功績