• slider image 214
 • slider image 215
 • slider image 216
 • slider image 217
 • slider image 218
 • slider image 219
 • slider image 220
 • slider image 221
 • slider image 222
 • slider image 223
 • slider image 224
 • slider image 225
 • slider image 226
 • slider image 227
 • slider image 228
 • slider image 229
 • slider image 230
 • slider image 231
 • slider image 232
:::
2021-05-07 攀樹教練 110年丙級攀樹教練講習會(第16期)實施計畫-特戰龍潭07/08-10(專班不對外招生) (網站管理員 / 92 / 峽谷探險委員會)
2021-04-08 攀樹教練 110年丙級攀樹教練講習會(第15期)實施計畫-特戰龍潭05/24-26(專班不對外招生) (網站管理員 / 117 / 峽谷探險委員會)
2021-02-26 攀樹教練 110年丙級攀樹教練講習會(第14期)實施計畫-特戰龍潭03/22-24(專班不對外招生) (網站管理員 / 167 / 峽谷探險委員會)
2021-01-29 攀樹教練 110年丙級攀樹教練講習會(第13期)實施計畫-特戰龍潭02/22-24(專班不對外招生) (網站管理員 / 250 / 峽谷探險委員會)
2020-12-09 攀樹教練 109年丙級攀樹教練講習會(第12期)實施計畫-特戰龍潭12/29-31(專班不對外招生) (網站管理員 / 398 / 峽谷探險委員會)
2020-12-04 攀樹教練 110年丙級攀樹教練講習會(第11期)實施計畫-台南市01/01-03 (網站管理員 / 746 / 溯溪攀岩委員會)
2020-11-19 攀樹教練 109年丙級攀樹教練講習會(第10期)實施計畫-台東縣12/19-21(專班不對外招生) (網站管理員 / 451 / 溯溪攀岩委員會)
2020-10-22 攀樹教練 109年丙級攀樹教練講習會(第08期)實施計畫-特戰龍潭11/12-14(專班不對外招生) (網站管理員 / 522 / 峽谷探險委員會)