• slider image 214
 • slider image 215
 • slider image 216
 • slider image 217
 • slider image 218
 • slider image 219
 • slider image 220
 • slider image 221
 • slider image 222
 • slider image 223
 • slider image 224
 • slider image 225
 • slider image 226
 • slider image 227
 • slider image 228
 • slider image 229
 • slider image 230
 • slider image 231
 • slider image 232
:::

文章列表

2021-10-14 浮潛教練 110年丙級浮潛教練講習會(第23期)實施計畫-高雄市11/26-28(專班不對外招生) (秘書處 / 198 / 潛水委員會 )
2021-05-13 浮潛教練 110年丙級浮潛教練講習會(第22期)實施計畫-花蓮縣05/20-22(疫情影響取消辦理) (網站管理員 / 711 / 潛水委員會 )
2021-04-22 浮潛教練 110年丙級浮潛教練講習會(第20期)實施計畫-綠島04/27-29(專班不對外招生) (網站管理員 / 411 / 潛水委員會 )
2021-04-19 浮潛教練 110年丙級浮潛教練講習會(第21期)實施計畫-澎湖縣04/26-28(專班不對外招生) (網站管理員 / 259 / 潛水委員會 )
2021-03-17 浮潛教練 110年丙級浮潛教練講習會(第19期)實施計畫-小琉球04/13-15 (網站管理員 / 851 / 潛水委員會 )