• slider image 214
 • slider image 215
 • slider image 216
 • slider image 217
 • slider image 218
 • slider image 219
 • slider image 220
 • slider image 221
 • slider image 222
 • slider image 223
 • slider image 224
 • slider image 225
 • slider image 226
 • slider image 227
 • slider image 228
 • slider image 229
 • slider image 230
 • slider image 233
 • slider image 232
:::

游泳委員會

各委員會文章 建立日期 2011-07-02 09:54:33

推展全民體育,培養國人對水域運動之興趣,建立全民游泳運動教練制度;介紹游泳教學方法以提升游泳教練技術。審發本會游泳裁判及教練證書,參與游泳休閒活動及相關學術研究,配合縣市推廣游泳運動。

1. 蛙泳 4970 2011-07-10 11:30:09
2. 捷泳 6145 2011-07-10 11:30:43
3. 仰泳 3713 2011-07-10 11:31:14
4. 蝶泳 5756 2011-07-10 11:31:42
:::

Google-EN-TW

策略聯盟夥伴

Fb-YouTube

計數器

今天: 439439439
本週: 2621262126212621
總計: 1262416126241612624161262416126241612624161262416